ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହକାରୀ ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ବାରିପଦା, ନୋଟିସ ସଂଖ୍ୟା -୧୧୯୦ ତାରିଖ-୦୭-୧୦-୨୦୨୧ : ସେବା ପ୍ରଦାନ କାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ସହକାରୀ ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ବାରିପଦା, ନୋଟିସ ସଂଖ୍ୟା -୧୧୯୦ ତାରିଖ-୦୭-୧୦-୨୦୨୧ : ସେବା ପ୍ରଦାନ କାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହକାରୀ ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ବାରିପଦା, ନୋଟିସ ସଂଖ୍ୟା -୧୧୯୦ ତାରିଖ-୦୭-୧୦-୨୦୨୧ : ସେବା ପ୍ରଦାନ କାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ସହକାରୀ ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ବାରିପଦା, ନୋଟିସ ସଂଖ୍ୟା -୧୧୯୦  ତାରିଖ-୦୭-୧୦-୨୦୨୧ : ସେବା ପ୍ରଦାନ କାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

11/10/2021 01/11/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)