ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର , ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା . ୬୩୪ / ତାରିଖ ୧୩.୦୮.୨୦୧୯ , ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ

ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର , ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା . ୬୩୪ / ତାରିଖ ୧୩.୦୮.୨୦୧୯ , ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର , ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା . ୬୩୪ / ତାରିଖ ୧୩.୦୮.୨୦୧୯ , ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ

ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର , ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା . ୬୩୪ / ତାରିଖ ୧୩.୦୮.୨୦୧୯ , ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ
ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ

14/08/2019 24/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)