ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବହଳଦା, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା. ୫୩୫ / ତାରିଖ ୦୯.୦୮.୨୦୧୯, ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିଶନଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ

ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବହଳଦା, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା. ୫୩୫ / ତାରିଖ ୦୯.୦୮.୨୦୧୯, ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିଶନଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବହଳଦା, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା. ୫୩୫ / ତାରିଖ ୦୯.୦୮.୨୦୧୯, ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିଶନଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ

ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବହଳଦା, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା. ୫୩୫ / ତାରିଖ ୦୯.୦୮.୨୦୧୯, ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିଶନଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ

14/08/2019 24/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)