ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେତନଟୀ, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା. ୫୦୦ / ତାରିଖ ୧୩/୦୮/୨୦୧୯ : ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ବେତନଟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିଶନଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ

ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେତନଟୀ, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା. ୫୦୦ / ତାରିଖ ୧୩/୦୮/୨୦୧୯ : ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ବେତନଟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିଶନଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେତନଟୀ, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା. ୫୦୦ / ତାରିଖ ୧୩/୦୮/୨୦୧୯ : ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ବେତନଟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିଶନଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ

ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେତନଟୀ, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା. ୫୦୦ / ତାରିଖ ୧୩/୦୮/୨୦୧୯ : ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ବେତନଟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିଶନଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ

13/08/2019 27/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)