ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା : ବାରିପଦା ଅଧୀନରେ ବୈଷିୟୀକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆହ୍ଵ।ନ ସୂଚନା ନଂ. ୮୭, ତା . ୧୧.୦୧.୨୦୨୧ ରିଖ

ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା : ବାରିପଦା ଅଧୀନରେ ବୈଷିୟୀକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆହ୍ଵ।ନ ସୂଚନା ନଂ. ୮୭, ତା . ୧୧.୦୧.୨୦୨୧ ରିଖ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା : ବାରିପଦା ଅଧୀନରେ ବୈଷିୟୀକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆହ୍ଵ।ନ ସୂଚନା ନଂ. ୮୭, ତା . ୧୧.୦୧.୨୦୨୧ ରିଖ

ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା : ବାରିପଦା ଅଧୀନରେ ବୈଷିୟୀକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆହ୍ଵ।ନ ସୂଚନା ନଂ. ୮୭, ତା . ୧୧.୦୧.୨୦୨୧ ରିଖ

12/01/2021 27/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)