ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ , କପ୍ତିପଦା, ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂସ୍ଥା, ପତ୍ର ନଂ : ୭୨୭ ତାରିଖ: ୧୩.୦୮.୨୦୧୯

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ , କପ୍ତିପଦା, ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂସ୍ଥା, ପତ୍ର ନଂ : ୭୨୭ ତାରିଖ: ୧୩.୦୮.୨୦୧୯
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ , କପ୍ତିପଦା, ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂସ୍ଥା, ପତ୍ର ନଂ : ୭୨୭ ତାରିଖ: ୧୩.୦୮.୨୦୧୯

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, କପ୍ତିପଦା, ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡି ଭଡା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂସ୍ଥା, ପତ୍ର ନଂ: ୭୨୭ ତାରିଖ: ୧୩.୦୮.୨୦୧୯

14/08/2019 28/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)