ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ବ।ଙ୍ଗିରିପୋଷି: ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ, ପତ୍ର ନଂ .୬୬୬ ତାରିଖ.0୯.0୮.୨୦୧୯

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ବ।ଙ୍ଗିରିପୋଷି: ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ, ପତ୍ର ନଂ .୬୬୬ ତାରିଖ.0୯.0୮.୨୦୧୯
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ବ।ଙ୍ଗିରିପୋଷି: ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ, ପତ୍ର ନଂ .୬୬୬ ତାରିଖ.0୯.0୮.୨୦୧୯

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ବ।ଙ୍ଗିରିପୋଷି: ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡିଭଡା ନିମନ୍ତେ, ପତ୍ର ନଂ .୬୬୬ ତାରିଖ.0୯.0୮.୨୦୧୯

09/08/2019 24/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)