ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ , ଜଳ ବିଭାଜିକା , ମଯୂରଭଞ୍ଜ , ବାରିପଦାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନୋଟିସ ନଂ- 1289 ତାରିଖ – 14.07.2020 : ଏମ୍ ଜି. ଏନ୍. ଆର୍.ଜି.ଏସ୍ ବଗିଚାର କଞ୍ଚା ବାଡ ନିମନ୍ତେ ଆବଶକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଲାମ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ , ଜଳ ବିଭାଜିକା , ମଯୂରଭଞ୍ଜ , ବାରିପଦାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନୋଟିସ ନଂ- 1289 ତାରିଖ – 14.07.2020 : ଏମ୍ ଜି. ଏନ୍. ଆର୍.ଜି.ଏସ୍ ବଗିଚାର କଞ୍ଚା ବାଡ ନିମନ୍ତେ ଆବଶକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଲାମ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ , ଜଳ ବିଭାଜିକା , ମଯୂରଭଞ୍ଜ , ବାରିପଦାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନୋଟିସ ନଂ- 1289 ତାରିଖ – 14.07.2020 : ଏମ୍ ଜି. ଏନ୍. ଆର୍.ଜି.ଏସ୍ ବଗିଚାର କଞ୍ଚା ବାଡ ନିମନ୍ତେ ଆବଶକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଲାମ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ , ଜଳ ବିଭାଜିକା , ମଯୂରଭଞ୍ଜ , ବାରିପଦାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନୋଟିସ ନଂ- 1289 ତାରିଖ – 14.07.2020 : ଏମ୍ ଜି. ଏନ୍. ଆର୍.ଜି.ଏସ୍ ବଗିଚାର କଞ୍ଚା ବାଡ ନିମନ୍ତେ ଆବଶକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଲାମ

14/07/2020 20/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)