ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ

ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱୀକୃତୀପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକା
କ୍ର.ସଂ ବ୍ଲକ ନାମ ସ୍ୱୀକୃତୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକା ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକା
ବହଳଦା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
ବାରିପଦା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି)
ବଡ଼ସାହି ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
ବେତନଟୀ ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
ବିଜାତଳା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
ବିଶୋଇ ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
ଜାମଦା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
୧୦ ଯଶିପୁର ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
୧୧ କପ୍ତିପଦା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି)
୧୨ କରଞ୍ଜିଆ ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
୧୩ ଖୁଣ୍ଟା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
୧୪ କୁଳିଅଣା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି)
୧୫ କୁସୁମୀ ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
୧୬ ମୋରଡା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୪ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
୧୭ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୫ଏମବି)
୧୮ ରରୁଆଁ ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି)
୧୯ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
୨୦ ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୪ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
୨୧ ସାରସକଣା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି)
୨୨ ସୁକୃଳି ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି)
୨୩ ସୁଳିଆପଦା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୪ଏମବି)
୨୪ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)
୨୫ ତିରିଂ ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୨ଏମବି)
୨୬ ଉଦଳା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୩ଏମବି) ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୧ଏମବି)